دوره آموزش سربازی ۴۵ روزه شد

با توجه به واکسیناسیون سراسری کرونا و بازگشت شرایط عادی به جامعه، مدت زمان دوره آموزش سربازی به ۴۵ روز قبل از دوران کرونا بازگشت.

این فرآیند در تمام مراکز آموزشی و پادگان‌های نیرو‌های مسلح در حال اجرا است.

گفتنی است که مدت دوره آموزش سربازی به دلیل شیوع کرونا در کشور، به ۳۰ روز کاهش یافته بود.

سرباز وظیفه
اینستاگرام ساخته شده با ❤️ توسط mr.zaddiba