درخواست خرید خدمات نظام وظیفه با مبنای دستمزد ۱۴۰۱ محاسبه خواهد شد.

بر این اساس تنها تا پایان سال گذشته، امکان خرید خدمت نظام وظیفه و اضافه کردن سوابق دوران جبهه به سابقه بیمه با نرخ دستمزد سال گذشته وجود داشت.

بیمه‌شدگانی که متقاضی بهره‌مندی از این خدمت هستند، جهت ارائه درخواست باید به es. tamin. ir مراجعه کنند و نیاز به مراجعه حضوری ندارند.

منبع : خبرگزاری ایلنا

سرباز وظیفه
اینستاگرام ساخته شده با ❤️ توسط mr.zaddiba